INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Statut


 Statut
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
z Oddziałami Integracyjnymi
w Przegini Duchownej

§ 1
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przegini Duchownej ;
2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej ;
3) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
7) dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej ;
8) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej ;
9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Czernichów ;
10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;
11) ustawie - Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

§ 2
1. W skład Zespołu wchodzą :
1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej;
2) Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej.
2. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi
w Przegini Duchownej.
3. Pełna nazwa Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu brzmi: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej.
4. Pełna nazwa Przedszkola wchodzącego w skład Zespołu brzmi: Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej , Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej.
5. Zespół ma siedzibę w Przegini Duchownej 70, 32-061 Rybna, woj. małopolskie.

§ 3
1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Czernichów mająca siedzibę w Czernichowie przy ul. Gminnej 1.
2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

§ 4
Podstawę organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym stanowią arkusze organizacji Szkoły i Przedszkola opracowane przez dyrektora Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5
1. Szkoła i Przedszkole wchodzące w skład Zespołu posiadają odrębne statuty.
2. Szczegółowe cele i zadania Przedszkola oraz Szkoły określają ich statuty.

§ 6
1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych, rad rodziców oraz samorządu uczniowskiego Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
2. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji, określonych ustawą - Prawo oświatowe oraz zapisami w statutach Szkoły i Przedszkola.
3. Przewodniczącym Rad Pedagogicznych jest dyrektor Zespołu.
4. Rady Pedagogiczne Szkoły i Przedszkola mogą odbywać wspólne posiedzenia.

§ 7
1. Stanowisko dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący.
2. Dyrektor Zespołu zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Dyrektor Zespołu realizuje zadania wynikające z przepisów, a szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) sprawuje opiekę nad uczniami i dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej Szkoły i Przedszkola, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę i Przedszkole;
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
10) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole i Przedszkolu;
12) zapewnia dzieciom, uczniom i pracownikom należyte warunki pracy,
13) kieruje pracami rady pedagogicznej Szkoły i Przedszkola jako jej przewodniczący,
14) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej Szkoły i Przedszkola podjętych w ramach kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
15) sporządza plan finansowy środków specjalnych i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
16) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w odrębnych przepisach;
17) dopuszcza do użytku szkolnego, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną Szkoły i Przedszkola, programy wychowania i nauczania przedstawione przez nauczycieli;
18) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;
19) przedstawia Radzie Pedagogicznej Szkoły i Przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności Szkoły,
20) przedstawia Radzie Pedagogicznej Szkoły i Przedszkola szkolny plan nadzoru pedagogicznego w terminie do dnia 15 września roku szkolnego;
21) powierza nauczycielom funkcje kierownicze oraz inne funkcje w Zespole i odwołuje ich z tych funkcji;
22) ustala regulaminy pracy, premiowania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
23) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Zespole zgodnie z odrębnymi przepisami;
24) opracowuje arkusz organizacji Szkoły i Przedszkola i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
25) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;
26) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy oraz oceny dorobku zawodowego za okres stażu wg zasad określonych w odrębnych przepisach;
27) przyjmuje dzieci do Przedszkola;
28) przyjmuje uczniów do Szkoły;
29) podejmuje decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły;
30) podejmuje decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego;
31) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą lub poza przedszkolem;
32) zezwala na indywidualny tok nauki;
33) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy Szkoły i Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego;
34) kontroluje realizację rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
35) kontroluje realizację obowiązku szkolnego w stosunku do uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, nie dłużej jednak niż do chwili ukończenia przez nich osiemnastego roku życia;
36) występuje z wnioskiem do Małopolskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
37) może skreślić dziecko z listy dzieci Przedszkola w przypadkach określonych w statucie Przedszkola;
38) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na czas określony zgodnie z odrębnymi przepisami;
39) ustala w danym roku szkolnym, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczym, zgodnie z odrębnymi przepisami;
40) informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) do dnia 30 września o ustalonych dodatkowych dniach wolnych;
41) ustala wzór jednolitego stroju uczniów, w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego;
42) opracowuje i wdraża system zapewniający funkcjonowanie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
43) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia wynikające z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych zostaną naruszone;
44) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Szkołę i Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.
45) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
5. W zakresie, o którym mowa w ust. 4 dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu;
4) nadawania stopnia nauczyciela kontraktowego.

§ 8
1. W Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora.
2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności;
2) przygotowanie projektów dokumentów, a w szczególności tygodniowego rozkładu zajęć Szkoły oraz Przedszkola i kalendarza roku szkolnego;
3) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i przekazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji w tym zakresie;
5) przygotowanie rozliczenia realizacji godzin ponadwymiarowych i zastępstw;
6) nadzór nad wypełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów.
1) bieżące monitorowanie działalności edukacyjnej szkoły;
2) przygotowanie projektu oceny pracy i dorobku zawodowego nauczyciela;
3) monitorowanie realizacji staży nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego;
4) współpraca z rodzicami.
3. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne, dodatkowe stanowiska kierownicze.
4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 9
1. Współdziałanie organów Szkoły i Przedszkola odbywa się poprzez :
1) zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji;
2) zapewnienie bieżącej informacji pomiędzy organami o planowanych i podejmowanych działaniach.
2. Szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów Szkoły i Przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi organami określają statuty Szkoły i Przedszkola.

§ 10
1. Zakres obowiązków nauczycieli, w tym wychowawców, specjalistów oraz zespołów nauczycielskich regulują statuty Szkoły i Przedszkola.
2. W Zespole mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda oraz inni specjaliści. Ich kompetencje regulują statuty Szkoły i Przedszkola.

§ 11
Prawa i obowiązki dzieci oraz uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może być przeniesiony do innej szkoły lub dziecko może być skreślone z listy dzieci określają odpowiednio statuty Szkoły i Przedszkola.

§ 12
1. Zespół jest jednostką budżetową Gminy Czernichów.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 13
1. Na pieczęciach i stemplach jest używana pełna nazwa Zespołu: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej.
2. Na pieczęciach i stemplach Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu oprócz nazwy tej szkoły lub przedszkola, zamieszcza się nazwę zespołu:
1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
2) Samorządowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej.

§ 14
1. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.
2. Sprawy nieuregulowane w statucie Zespołu rozstrzygają statuty Szkoły i Przedszkola wchodzących w skład Zespołu.

§ 15
Zespół prowadzi oraz przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 STATUT
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
w Przegini Duchownej

Spis treści
Rozdział 1 Nazwa i rodzaj Przedszkola 1
Rozdział 2 Cele i zadania Przedszkola 1
Rozdział 3 Organy Przedszkola 7
Rozdział 4 Organizacja Przedszkola 11
Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 16
Rozdział 6 Dzieci w Przedszkolu 20
Rozdział 7 Postanowienia końcowe 24

Rozdział 1
Nazwa i rodzaj Przedszkola

§ 1
1. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej jest przedszkolem publicznym.
2. Przedszkole ma siedzibę w Przegini Duchownej 70
1. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej .
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Czernichów , mająca siedzibę w Czernichowie przy ul. Gminnej 1 .
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej ;
2) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej ;
1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
3) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Czernichów;
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola

§ 3
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Do zadań Przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. Warunki i sposób realizacji:
1) nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych;
2) nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
3) nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów;
4) poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych;
5) dziecko przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji;
6) nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia;
7) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój;
8) organizacja zajęć rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej;
9) organizacja gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;
10) organizowanie stałych kącików zainteresowań takich jak: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy;
11) organizowanie czasowych kącików zainteresowań związanych z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola;
12) organizacja zajęć na świeżym powietrzu;
13) odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci;
14) odpowiednia aranżacja wnętrz Przedszkola.

§ 4
1. Przedszkole realizuje zadania związane ze wspomaganiem indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
1) organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, aktywnego działania i eksperymentowania przez różnicowanie zadań;
2) prowadzenie oddziałów integracyjnych;
3) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć;
4) organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych;
5) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej;
6) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania i kształtowania zachowań prozdrowotnych;
7) pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka:
a) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie w razie potrzeby wczesnej interwencji specjalistycznej,
b) informowanie na bieżąco rodziców/opiekunów prawnych o postępach dziecka,
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi kierunków i zakresu zadań realizowanych przez Przedszkole oraz poszczególne grupy.
2. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. Przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
3. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

§ 5
1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje dyrektor.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dziećmi oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
2) porad i konsultacji.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
8. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane;
3) współpraca z:
a) rodzicami uczniów;
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
d) innymi przedszkolami;
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
9. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci;
2) rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci;
3) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień dzieci;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkola);
5) udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
6) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem.
10. Nauczyciele udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 6
1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod kierunkiem nauczyciela;
2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy nauczyciela;
3) podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje co najmniej dwóch opiekunów;
4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
5) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalni;
6) nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
2) przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny;
3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym stosowanej diety;
5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest specjalne postępowanie;
6) organizację zajęć na świeżym powietrzu.
4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci;
2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;
3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;
4) prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników;
5) tworzy klimat społeczny sprzyjający:
a) zdrowiu i rozwojowi dzieci i pracowników,
b) osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości,
c) uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności przedszkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej;
6) tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu dzieci i pracowników.

§ 7
1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z programem wychowania przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć.
3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.
5. Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej do tego osoby.
6. W wypadku nieobecności wychowawcy lub innego nauczyciela, zastępstwo pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu.
7. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków.

§ 8
1. W Przedszkolu organizuje się różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
2. Wycieczki i spacery poza teren Przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.
3. W trakcie spaceru poza terenem Przedszkola, ale w obrębie tej samej miejscowości, opiekę nad grupą 15 dzieci powinna sprawować co najmniej jedna osoba.
4. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren Przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów.
5. Podczas wycieczki organizowanej poza teren Przedszkola, kiedy konieczne jest skorzystanie ze środków komunikacji, opiekę nad grupą do 10 dzieci powinna sprawować jedna osoba.
6. W przypadku wyjazdów w ramach „zielonego przedszkola" na 6 dzieci musi przypadać jedna osoba dorosła.
7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora Zespołu oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

Rozdział 3
Organy Przedszkola

§ 9
Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

§ 10
Szczegółowe kompetencje dyrektora Zespołu określa statut Zespołu.

§ 11
1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem działalności Rady Pedagogicznej.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
5) ustalanie regulaminu swojej działalności;
6) uchwalanie zmian statutu Przedszkola;
7) delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
8) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
6) powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
7) powierzenie stanowiska wicedyrektora;
8) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
9) ocenę pracy dyrektora Zespołu;
10) zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.
9. Rada pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach Przedszkola, a w szczególności:
1) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu;
2) o określenie ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu.
10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa.
11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.
13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
14. Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej, o którym mowa w ust. 7 pkt 5 określa w szczególności:
1) organizację wewnętrzną Rady Pedagogicznej;
2) zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
3) zadania i obowiązki członków Rady Pedagogicznej;
4) zadania zespołów Rady Pedagogicznej;
5) sposób zawiadomienia wszystkich członków o terminie i porządku zebrania rady;
6) formy i sposób protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej.

§ 12
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, zwana dalej Radą Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców Przedszkola;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, o których mowa w ust. 4.
6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

§ 13
Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
2) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;
5) podjęcia i prowadzenie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;
6) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;
7) wspólnie z dyrektorem Zespołu wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Przedszkola;
8) składani wniosku do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
9) wnioskowanie o powołanie rady Przedszkola;
10) zwracanie się do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

§ 14
1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania autonomicznych decyzji;
2) zapewniały bieżącą wymianę informacji o podejmowanych działaniach pomiędzy organami Przedszkola.
2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:
1) zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami;
2) zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;
3) zapraszanie na zebrania Rady Rodziców dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.
3. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Przedszkola ustala się zasady porozumiewania się i przekazywania informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach:
1) co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywać się będą spotkania przedstawicieli organów Przedszkola;
2) w szczególnych przypadkach na wniosek jednego z organów może zostać zwołane spotkanie przedstawicieli organów Przedszkola;
3) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkań przedstawicieli organów Przedszkola.

§ 15
1. W razie zaistnienia sporu między organami Przedszkola głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ustalenia form i sposobów rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola.
2. W przypadku zaistnienia sporu między organami Przedszkola, dyrektor podejmuje rolę mediatora.
3. W razie wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, w celu jego rozstrzygnięcia dopuszcza się możliwość powołania komisji, której skład jest zaakceptowany przez organy będące w sporze.
4. Komisja, o której mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z istotą sporu przeprowadza postępowanie wyjaśniające według ustalonych przez siebie zasad, a rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.
5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie Przedszkola, strony mogą zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu do mediatora zewnętrznego.

Rozdział 4
Organizacja Przedszkola

§ 16
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny godzinach 7:00 – 17:00, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora Zespołu i rady rodziców.
2. W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego przedszkola wskazanego przez organ prowadzący.
3. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.
4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;
4) czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.
5. Dyrektor Zespołu opracowuje arkusz organizacji Przedszkola, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe i przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

§ 17
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem:
1) zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;
2) potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3) rodzaju niepełnosprawności dzieci;
4) oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 18
1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

§ 19
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
3. Dyrektor Zespołu powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału
5. Zadania wychowawcy oddziału określa § 32 statutu.

§ 20
1. W Przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
2. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
3. Pracę zespołu, o którym mowa w ust. 2 koordynuje dyrektor Zespołu, albo upoważniony przez dyrektora nauczyciel.
4. W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzi:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
2) psycholog;
3) logopeda;
4) inny specjalista – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
4. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania należy:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
2) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
5. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor Zespołu, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
6. Zespół wczesnego wspomagania współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 21
1. Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa w drodze do Przedszkola i z powrotem do domu.
2. Dziecko uczęszczające do Przedszkola winno być przyprowadzane i odprowadzane przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną zapewniającą pełne bezpieczeństwo zgodnie z wypełnioną deklaracją składaną wychowawcy na początku roku szkolnego. Osoby nieupoważnione przez rodziców nie mogą odbierać dzieci.
3. Podpisane przez rodziców deklaracje wychowawcy przechowują w dokumentacji Przedszkola.
4. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z Przedszkola w wyznaczonych godzinach nauczyciel powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka lub prawnymi opiekunami i pozostać z dzieckiem w Przedszkolu do czasu przybycia rodziców.

§ 22
1. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola przez tydzień.
2. W szczególnym przypadku rodzice mogą upoważnić osobę, która ukończyła 13 lat do odbioru dziecka z Przedszkola.
3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę nauczyciela.
4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje nieobecność dziecka w oddziale przedszkolnym w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka.
5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.
6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z Przedszkola z chwilą zakończenia zajęć. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.
7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z oddziału przedszkolnego. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia dyrektora.
8. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym owa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o zawiadomieniu Policji.

§ 23
1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłaty, o których mowa ust. 2, są obniżone odpowiednio do czasu trwania nieobecności.

§ 24
1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Rodziców.
2. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.
3. Wyżywienie dzieci może być dofinansowane.
4. Opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku miesiąca.
5. Warunki uczęszczania dziecka do Przedszkola zawiera umowa cywilno - prawna o korzystaniu z usług Przedszkola podpisana przez dyrektora oraz rodziców dziecka.

§ 25
Współdziałanie Przedszkola z rodzicami ma w szczególności formę:
1) spotkań organizowanych co 2 miesiące:
a) informacyjnych,
b) organizacyjnych,
c) informacyjno-integracyjnych;
2) uroczystości Przedszkolnych;
3) rozmów indywidualnych;
4) warsztatów;
5) konsultacji;
6) imprez okolicznościowych (terenowych, kiermaszy, wycieczek);
7) zajęć otwartych;
8) ekspozycji.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 26
1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.
3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy.
4. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy.

§ 27
1. W przypadku nieobecności dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor.
2. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:
1) zapewniania zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i przekazywanie rodzicom i nauczycielom informacji w ty zakresie;
2) bieżące monitorowanie działalności edukacyjnej Przedszkola;
3) przygotowanie projektu oceny pracy nauczyciela;
4) przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela;
5) monitorowanie realizacji staży nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego;
6) współpraca z rodzicami.
3. Szczegóły dotyczące zadań wicedyrektora określa przydział obowiązków ustalony przez dyrektora zgodnie z potrzebami Przedszkola.

§ 28
W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola określonych rozdziale 2 Przedszkola, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 29
1. Nauczyciel współdziała z rodzicami organizując w szczególności:
1) zebrania rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami;
2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
3) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców;
4) zajęcia pokazowe;
5) spotkania indywidualne z rodzicami;
6) wystawy prac dziecięcych;
7) uroczystości, imprezy i wycieczki.
2. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:
1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w Przedszkolu;
2) zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności;
3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;
4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola poprzez:
a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru i uroczystości,
c) organizowanie wystaw prac dzieci;
5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego rozwoju;
6) odbywanie raz na 2 miesiące spotkań z rodzicami;
3. Zadaniem nauczyciela jest opracowanie pisemnej informacji dla rodziców – analiza gotowości do nauki w szkole dziecka 6 letniego, a także udostępnianie rodzicom teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji diagnozy indywidualnego rozwoju ich dziecka.

§ 30
1. Nauczyciel Przedszkola organizuje proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy zgodnie z obowiązującą metodyką i wybranym bądź przygotowanym przez siebie i dopuszczonym do użytku szkolnego programem wychowania przedszkolnego, jest odpowiedzialny za jakość i wynik tego procesu.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci;
2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie organizowanych zajęć;
3) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece, przestrzeganie higieny pracy umysłowej i przepisów o bezpieczeństwie;
4) stwarzanie optymalnych warunków do zabaw i zajęć, wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
5) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialność za jej jakość;
6) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z całą grupą, z zespołami wyrównawczymi, indywidualnie z dzieckiem zdolnym i mającym trudności oraz odpowiadanie za ich jakość i wyniki;
7) współpraca w miarę potrzeb ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
8) otaczanie indywidualną opieką każde dziecko i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych ich dziecka,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) zapoznania rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego,
d) przekazania rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
e) włączania rodziców w działalność oddziału;
9) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
10) zapoznanie rodziców z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w oddziale i zapewnienie uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
3. Nauczyciel Przedszkola podnosi swoje umiejętności metodyczne i pedagogiczne między innymi poprzez:
1) udział w konferencjach metodycznych, zajęciach otwartych i koleżeńskich;
2) indywidualne konsultacje z nauczycielem doradcą metodycznym;
3) uczestnictwo w różnego rodzaju kursach;
4) śledzenie nowości pedagogicznych i metodycznych;
5) inne formy doskonalenia.

§ 31
1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka".
3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej" w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej i przekazanie jej rodzicom do końca kwietnia.
4. Nauczyciel prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 32
1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwanych dalej „wychowawcą", zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
3. Do zadań wychowawcy należy:
1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;
2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;
3) współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;
4) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;
5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego;
1) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów;
2) otaczanie indywidualną opieką każde ze swoich dzieci;
3) współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, ukazywania postępów i osiągnięć ich dzieci, włączania rodziców w sprawy życia ich klasy, udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych;
5) przygotowanie opinii, informacji oraz uwag o zachowaniu i wynikach dziecka;
6) staranne, rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
7) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 5 ust. 9.
4. Dyrektor na wniosek nauczyciela lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach może odwołać nauczyciela z funkcji wychowawcy.

§ 33
1. Pomoc nauczyciela w szczególności powinna cechować:
1) sumienność i punktualność w wykonywaniu obowiązków służbowych;
2) troska o ład i porządek w przedszkolu;
3) dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego;
4) poszanowanie przełożonych;
5) uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycieli, rodziców i interesantów;
6) właściwa kultura życia codziennego.
2. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
1) towarzyszenie nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań;
2) udział w spacerach lub wyjściach do kina, teatru i na wycieczkach;
3) udział w imprezach, uroczystościach i zajęciach grupy wymagających obecności;
4) przygotowywanie pomocy do zajęć wg zaleceń nauczyciela;
5) pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór;
6) pomoc dzieciom przy myciu rąk, korzystaniu z toalety;
7) organizowanie wypoczynku dzieci;
8) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
9) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy.

Rozdział 6
Dzieci w Przedszkolu

§ 34
1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.
5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowadzącego.

§ 35
1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Czernichów.
2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola, określa organ prowadzący.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.
4. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

§ 36
1. Dziecko w Przedszkolu przysługują prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, a w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego i wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
3) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego traktowania;
4) poszanowania jego godności osobistej, własności;
5) bezpieczeństwa;
6) opieki i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
9) akceptacji jego osoby;
10) nienaruszalności cielesnej;
11) podejmowania decyzji i możliwości wyboru;
12) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;
13) swobody wyrażania myśli i przekonań;
14) zdrowego żywienia.
2. Dziecku w Przedszkolu nie wolno:
1) stwarzać niebezpiecznych sytuacji;
2) krzywdzić innych i siebie;
3) przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
3. Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonych norm współżycia w grupie, a szczególnie okazywać szacunek dorosłym i rówieśnikom;
2) postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;
3) używać form grzecznościowych wobec dorosłych oraz koleżanek i kolegów;
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów;
5) starać się utrzymywać porządek wokół siebie, dbać o swój wygląd i estetykę ubrania;
6) szanować wspólną własność;
7) szanować pracę koleżanek i kolegów oraz dorosłych;
8) przestrzegać zakazów i nakazów dotyczących bezpieczeństwa;
9) wywiązywać się z przydzielonych zadań.

§ 37
1. Dyrektor Zespołu może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
1) nieobecności dziecka na zajęciach w Przedszkolu przez miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu;
2) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych dzieci i z tego powodu dziecko wymaga dodatkowej opieki osoby dorosłej;
3) rażącego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu.
2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy dzieci w sytuacji opisanej w ust. 1 dyrektor zobowiązany jest wcześniej podjąć następujące działania:
1) wdrożyć program naprawczy mający na celu pomoc dziecku;
2) zawiadomić rodziców o konieczności podjęcia współpracy w celu korekcji zachowań dziecka;
3) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc.
3. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 2 nie przynoszą oczekiwanych efektów, dyrektor Zespołu skreśla dziecko z listy dzieci Przedszkola.
4. Skreślenie dziecka z listy dzieci Przedszkola nie dotyczy dziecka odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 38
1. Współdziałanie Przedszkola z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
2. Rodzice mają prawo w szczególności do:
1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
3) znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
4) ochrony danych osobowych;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola;
6) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;
7) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów Przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;
8) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości szkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
9) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia Przedszkola;
10) wybierania swojej reprezentacji do Rady Rodziców;
11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
3. Rodzice obowiązani są w szczególności do:
1) przestrzegania niniejszego statutu;
2) współpracy z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i oddziału przedszkolnego;
3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;
4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
6) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
7) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);
8) natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;
9) zgłaszania nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
10) przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola, zgodnie z § 21 - 22;
11) uczestniczenia w zebraniach organizowanych w Przedszkolu;
12) zgłoszenia nauczycielom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego.
4. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi Zespołu uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;
4) usprawiedliwiania każdej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie;
5) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego:
a) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
b) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
6. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w Przedszkolu.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 39
1. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używany jest skrót nazwy – Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej.
2. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 40
1. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.
2. Po nowelizacji statutu dyrektor Zespołu opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego tekst w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Przedszkola oraz wydrukowaną wersję w sekretariacie Przedszkola.

 STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Przegini Duchownej

Spis treści
Rozdział 1 Nazwa i typ Szkoły 2
Rozdział 2 Cele i zadania Szkoły 3
Rozdział 3 Organy szkoły 9
Rozdział 4 Organizacja Szkoły 16
Rozdział 5 Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 27
Rozdział 6 Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 40
Rozdział 7 Uczniowie szkoły 60
Rozdział 8 Warunki stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego 66
Rozdział 9 Postanowienia końcowe 69

Rozdział 1
Nazwa i typ Szkoły

§ 1
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego
w Przegini Duchownej, zwana dalej „Szkołą" jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej.
3. Szkoła ma siedzibę w Przegini Duchownej 70.
a. Do obwodu Szkoły należy: miejscowość Przeginia Duchowna.

§ 2
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Czernichów mająca siedzibę w Czernichowie przy ul. Gminnej 1.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 3
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej ;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
3) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Czernichów ;
6) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej;
7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;
8) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej ;
9) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);
10) ustawie - Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);
11) Przepisach wprowadzających – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).

Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły

§ 4
1. Kształcenie w Szkole trwa osiem lat i składa się z:
1) I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna;
2) II etapu edukacyjnego obejmującego klasy IV–VIII.
2. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
3. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspieranie całościowego rozwoju dziecka.
4. Celami edukacji w klasach IV-VIII są:
1) kształcenie literackie i kulturowe, a w tym zakresie:
a) wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów literackich oraz innych tekstów kultury,
b) znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii,
c) kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym,
d) rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla człowieka i kierowania się tymi wartościami,
e) kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literackiej jako podstawy tożsamości narodowej,
f) poznawanie wybranych dzieł wielkich pisarzy polskich w kontekście podstawowych informacji o epokach, w których tworzyli (zwłaszcza w klasach VII i VIII),
g) rozwijanie zainteresowania kulturą w środowisku lokalnym i potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych;
2) kształcenie językowe, a w tym zakresie:
a) rozwijanie rozumienia wartości języka ojczystego oraz jego funkcji w budowaniu tożsamości osobowej ucznia oraz wspólnot: rodzinnej, narodowej i kulturowej,
b) rozwijanie rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych oraz formowanie odpowiedzialności za własne zachowania językowe,
c) poznawanie podstawowych pojęć oraz terminów służących do opisywania języka i językowego komunikowania się ludzi,
d) kształcenie umiejętności porozumiewania się (słuchania, czytania, mówienia i pisania) w różnych sytuacjach oficjalnych i nieoficjalnych, w tym także z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się,
e) kształcenie umiejętności poprawnego mówienia oraz pisania zgodnego z zasadami ortofonii oraz pisowni polskiej,
f) rozwijanie wiedzy o elementach składowych wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz ich funkcjach w strukturze tekstów i w komunikowaniu się;
3) tworzenie wypowiedzi, a w tym zakresie:
a) usprawnianie czynności fonacyjnych, artykulacyjnych i prozodycznych uczniów,
b) rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych formach wypowiedzi ustnych i pisemnych,
c) kształcenie umiejętności wygłaszania, recytacji i interpretacji głosowej tekstów mówionych, doskonalenie dykcji i operowania głosem,
d) rozpoznawanie intencji rozmówcy oraz wyrażanie intencji własnych, rozpoznawanie języka jako działania (akty mowy),
e) rozwijanie umiejętności stosowania środków stylistycznych i dbałości o estetykę tekstu oraz umiejętności organizacji tekstu,
f) poznawanie podstawowych zasad retoryki, w szczególności argumentowania, oraz rozpoznawanie manipulacji językowej,
g) rozbudzanie potrzeby tworzenia tekstów o walorach estetycznych i podejmowania samodzielnych prób literackich;
4) samokształcenie, a w tym zakresie:
a) rozwijanie szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości,
b) rozwijanie umiejętności samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania,
c) rozwijanie umiejętności rzetelnego korzystania ze źródeł wiedzy, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy oraz szacunku dla cudzej własności intelektualnej,
d) kształcenie nawyków systematycznego uczenia się oraz porządkowania zdobytej wiedzy i jej pogłębiania,
e) zachęcanie do rozwijania swoich uzdolnień przez udział w różnych formach poszerzania wiedzy, na przykład w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i wykładach oraz rozwijanie umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy,
f) rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji.

§ 5
1. Do zadań Szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich dzieci, w tym rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
3) wspieranie:
a) aktywności dziecka, kształtującej umiejętność korzystania z rozwijających się umysłowych procesów poznawczych, niezbędnych do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku,
b) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie kompetencji samodzielnego uczenia się;
4) wybór (opracowanie) programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania oraz uwzględniającego potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) planowa realizacja programu nauczania szanująca godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność, oryginalność, wzmacniająca poczucie wartości, zaspokajająca potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;
6) zapewnienie dostępu do wartościowych, w kontekście rozwoju ucznia, źródeł informacji i nowoczesnych technologii;
7) organizacja zajęć:
a) dostosowanych do intelektualnych potrzeb i oczekiwań rozwojowych dzieci, wywołujących zaciekawienie, zdumienie i radość odkrywania wiedzy, rozumienia emocji, uczuć własnych i innych osób, sprzyjających utrzymaniu zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego (szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej),
b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, wykonywanie eksperymentów naukowych, eksplorację, przeprowadzanie badań, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb rozwojowych na danym etapie oraz z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego dziecka,
c) wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku,
d) wspierających rozumienie doświadczeń, które wynikają ze stopniowego przejścia z dzieciństwa w wiek dorastania,
e) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród, oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości, a możliwych do zrozumienia przez dziecko na danym etapie rozwoju,
f) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia w zakresie adekwatnym do etapu rozwojowego dziecka, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka,
g) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, poznanie wartości i norm, których źródłem jest zdrowy ekosystem, oraz zachowań wynikających z tych wartości, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,
h) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów dzieci innych narodowości, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju dziecka;
8) organizacja przestrzeni edukacyjnej:
a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,
b) umożliwiającej aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniającej poczucie bezpieczeństwa,
c) stymulującej systematyczny rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikającą z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego;
9) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
10) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie umiejętności samodzielnego uczenia się.
2. Do zadań Szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:
1) kształtowanie komunikowania się w języku polskim na każdym przedmiocie;
2) kształtowanie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
3) rozwijanie kompetencji czytelniczych;
4) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia;
5) edukacja zdrowotna;
6) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych;
7) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
8) stosowanie metody projektu edukacyjnego.
3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

§ 6
1. Szkoła w szczególności:
1) zapewnia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
2) organizuje proces dydaktyczny tak, aby uczeń umiał wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w otaczającym go świecie;
3) prowadzi edukację ekologiczną, zdrowotną, krajoznawczą i kulturalną;
4) podejmuje działania profilaktyczne zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym;
5) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
6) organizuje opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;
7) dba o przestrzeganie bezpieczeństwa;
8) wspiera działania rodziców w wychowaniu dzieci.
2. Szkoła otacza opieką wszystkich uczniów i dzieci podczas zajęć szkolnych poprzez:
1) zapewnienie dzieciom i uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć i przerw;
2) zapewnienia zastępstw lub opieki nauczyciela w razie nieobecności prowadzącego zajęcia;
3) organizację pedagogicznej opieki podczas grupowych wyjść i wyjazdów poza szkołę.
3. Szkoła współpracuje ze środowiskiem dziecka i ucznia w celu dokładnego poznania warunków bytowych, udzielania pomocy materialnej i pomocy w sprawowaniu opieki oraz zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego m.in. poprzez:
1) działalność pedagoga szkolnego - współpracę z rodzicami;
2) pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej.
4. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom oraz dzieciom w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,
4) innych terapeutycznych;
5) warsztatów;
6) porad i konsultacji.
5. Szkoła tworzy warunki do rozpoznawania i rozwijania indywidualnych zdolności i talentów m.in. poprzez:
1) indywidualizację procesu edukacyjnego;
2) możliwość indywidualnego toku nauki;
3) prowadzenie szerokiej działalności pozalekcyjnej;
4) udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
6. Szkoła współpracuje z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w celu zapewnienia najlepszych warunków do indywidualnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego każdego ucznia.
7. Szkoła zapewnia uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i nauczania m.in. poprzez:
1) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć organizowanych przez Szkołę;
2) dbanie o wysoki poziom kadry nauczycielskiej i realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
3) umożliwienie korzystania uczniom z biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej oraz obiektów i urządzeń sportowych;
4) dbanie o stan techniczny budynku i jakość wyposażenia.
8. Szkoła dba o zdrowie i odpowiedni stan higieniczny uczniów poprzez:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
2) organizowanie wyjazdów śródrocznych;
3) edukację prozdrowotną.
9. Szkoła przygotowuje uczniów do udziału w życiu publicznym poprzez:
1) wzmacnianie więzi, koleżeństwa i przyjaźni wśród uczniów;
2) działalność uczniów w samorządzie uczniowskim;
3) organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych;
4) popieranie uczniowskich inicjatyw dotyczących życia szkoły;
5) stwarzanie warunków do podejmowania działań z zakresu wolontariatu.

Rozdział 3
Organy szkoły

§ 7
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Zespołu;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.

§ 8
Szczegółowe kompetencje dyrektora Zespołu określa statut Zespołu.

§ 9
1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą Pedagogiczną", która jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów oraz Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
6) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
7) uchwalanie zmian statutu szkoły;
8) zgoda na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
9) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;
10) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
11) postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału;
12) delegowanie przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu;
13) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
14) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
15) uzgodnienie z radą rodziców programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
6. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
5) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program nauczania;
6) powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
7) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
8) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
9) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
10) wzór jednolitego stroju;
11) określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju;
12) ocenę pracy dyrektora Zespołu;
13) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
14) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
15) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
16) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
17) zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki;
18) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
19) analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego co do przedłużenia okresu nauki na każdym etapie kształcenia co najmniej o jeden rok;
20) zgłaszania i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;
21) opiniuje organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
7. Rada pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności:
1) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
2) o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
3) określenie ramowego rozkładu dnia w oddziale przedszkolnym.
8. Rada pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.
9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
10. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o którym mowa w ust. 5, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa Prawo oświatowe.
11. Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej, o którym mowa w ust. 5 pkt 6 określa w szczególności:
1) organizację wewnętrzną Rady Pedagogicznej;
2) zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
3) zadania i obowiązki członków Rady Pedagogicznej;
4) zadania zespołów Rady Pedagogicznej;
5) sposób zawiadomienia wszystkich członków o terminie i porządku zebrania rady;
6) formy i sposób protokołowania zebrań Rady Pedagogicznej.

§ 10
1. W Szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej „Radą Rodziców", która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców szkoły;
3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców, o których mowa w ust. 4.

§ 11
1. Do kompetencji stanowiących rady rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
2) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
3) wybór przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu;
4) wybór przedstawiciela do pracy w komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem;
5) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
6) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.
2. Rada rodziców opiniuje w szczególności:
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
2) projektu planu finansowego składany przez dyrektora Zespołu;
3) podjęcia i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;
4) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;
5) propozycję zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego;
6) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;
7) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
8) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
9) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
10) organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
3. Rady rodziców może wnioskować w szczególności o:
1) powołanie rady szkoły;
2) wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju według wzoru ustalonego w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
3) dokonanie oceny pracy nauczyciela.
4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 12
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem". Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa „Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem.
4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
1) uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego;
2) opiniowanie wniosku dyrektora Zespołu o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
3) opiniowanie wzoru jednolitego stroju;
4) na wniosek dyrektora Zespołu opiniowanie pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem oceny jego pracy;
5) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

§ 13
1. Samorząd uczniowski ma możliwość, w porozumieniu z dyrektorem Zespołu podejmować działania z zakresu wolontariatu.
2. Samorząd wybiera ze swojego składu radę wolontariatu.
3. Do zakresu działania rady wolontariatu, o której mowa w ust. 2 należy w szczególności:
1) diagnozowania potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły;
2) opiniowania ofert działań i decydowanie o wyborze konkretnych działań do realizacji;
3) koordynacja zadań z zakresu wolontariatu;
4) organizacja pomocy w nadrabianiu zaległości szkolnych;
5) organizacja przeprowadzania lekcji, wykładów z tematów, które zna uczeń;
6) działania kulturalne, a w szczególności:
a) przygotowywanie szkolnych spektakli,
b) tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie o tematyce humanitarnej;
7) angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w projekty z zakresu wolontariatu;
8) promowanie idei wolontariatu.
4. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych za zgodą rodziców.

§ 14
1. Organy Szkoły współdziałają na zasadzie pełnego partnerstwa z poszanowaniem swoich autonomicznych kompetencji.
2. Przewodniczący organów kolegialnych lub ich przedstawiciele mogą uczestniczyć w zebraniach innych organów, za ich zgodą lub na zaproszenie.
3. W celu zapewnienia stałego współdziałania poszczególnych organów Szkoły ustala się zasady porozumiewania się i przekazywania informacji o podejmowanych lub planowanych działaniach i decyzjach:
1) co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywać się będą spotkania przedstawicieli organów szkoły;
2) w szczególnych przypadkach na wniosek jednego z organów może zostać zwołane spotkanie przedstawicieli organów Szkoły;
3) w miarę bieżących potrzeb przewiduje się możliwość spotkań przedstawicieli organów Szkoły.

§ 15
1. W razie zaistnienia sporu między organami szkoły głównym obowiązkiem organów jest dążenie do ustalenia form i sposobów rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły.
2. W przypadku zaistnienia sporu między organami Szkoły, dyrektor podejmuje rolę mediatora.
3. W razie wyczerpania możliwości rozstrzygnięcia sporu, w celu jego rozstrzygnięcia dopuszcza się możliwość powołania komisji, której skład jest zaakceptowany przez organy będące w sporze.
4. Komisja, o której mowa w ust. 3, po zapoznaniu się z istotą sporu przeprowadza postępowanie wyjaśniające według ustalonych przez siebie zasad, a rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron.
5. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie Szkoły, strony mogą zwrócić się o pomoc w jego rozstrzygnięciu do mediatora zewnętrznego.

Rozdział 4
Organizacja Szkoły

§ 16
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 17
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora Zespołu, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe i przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Przegini Duchownej.

§ 18
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkół jest oddział, w którym uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku w Szkole.
2. Liczba uczniów w oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25.
3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w § 10 ust. 2, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
4. Na wniosek rady oddziałowej, o której mowa w § 10 ust. 2, oraz za zgodą organu prowadzącego szkołę, dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2. Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I–III Szkoły zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4, w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe.
6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 19
1. W szkole obejmuje się kształceniem specjalnym dzieci i młodzież niepełnosprawną, wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2. Kształcenie, o którym mowa w ust.1 jest prowadzone w oddziałach integracyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
4. Szkoła obejmuje indywidualnym nauczaniem, zgodnie z odrębnymi przepisami, dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
5. W zależności od stopnia niepełnosprawności dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej szkoła organizuje kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
6. Podręczniki szkolne i książki pomocnicze do kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym, niewidomych, słabo widzących i niesłyszących są dofinansowane z budżetu państwa.
7. Dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także niedostosowanym społecznie organizuje się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej.

§ 20
1. Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący.
2. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
3. Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych regulują przepisy dotyczące organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach publicznych.
4. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach międzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

§ 21
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.
4. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.
6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

§ 22
1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. W klasach I-III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, edukacja plastyczna, edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, edukacja matematyczna, informatyka, technika i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, informatyki lub wychowania fizycznego innym nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.
4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, z wyjątkiem przerwy na spożycie obiadu, która trwa 20 minut.

§ 23
1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy szkoły.

§ 24
1. Lokal biblioteki umożliwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach.
2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
3. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

§ 25
1. W bibliotece gromadzone dokumenty możemy podzielić ze względu na sposób przekazu i odbioru treści na:
1) dokumenty piśmiennicze, czyli: książki, czasopisma,
2) dokumenty nie piśmiennicze, wśród których można wyróżnić:
a) oglądowe (wizualne) czyli: tablice z ilustracjami, przeźrocza, foliogramy;
b) słuchowe, czyli: taśmy magnetofonowe, płyty CD, pliki audio zapisane na elektronicznych nośnikach informacji;
c) oglądowo-słuchowe (audiowizualne) czyli: kasety VHS, płyty DVD, pliki audiowizualne zapisane na elektronicznych nośnikach informacji.
2. Księgozbiór biblioteki jest podzielony na:
1) księgozbiór podręczny zgromadzony w czytelni;
2) księgozbiór do wypożyczania na zewnątrz w wypożyczalni

§ 26
1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
2. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki ustalony przez dyrektora Zespołu.

§ 27
Biblioteka szkolne realizuje zadania w szczególności w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28
Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz innymi bibliotekami obejmuje w szczególności:
1) w zakresie współpracy z uczniami:
a) umożliwiania wypożyczania książek z księgozbioru podstawowego,
b) korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism w ramach czytelni,
c) prowadzenia zajęć edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z opracowanym planem,
d) pomocy w kompletowaniu materiałów tematycznych potrzebnych uczniowi,
e) pomocy w opracowywaniu prac domowych,
f) uwzględniania życzeń i oczekiwań uczniów w polityce gromadzenia zbiorów,
g) wspierania rozwoju uzdolnień i twórczych działań uczniów (zabezpieczenie niezbędnej literatury oraz innych materiałów uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych),
h) umożliwienia korzystania z komputerów i stałego łącza internetowego w celach edukacyjnych;
2) w zakresie współpracy z nauczycielami:
a) wypożyczania książek oraz innych zbiorów, w tym także z księgozbioru podręcznego,
b) udostępniania czasopism i literatury fachowej,
c) udostępniania programów komputerowych oraz prezentacji i materiałów opracowanych przez innych nauczycieli,
d) kompletowania materiałów tematycznych na wskazane zajęcia edukacyjne,
e) współpracy dotyczącej gromadzenia zbiorów, uwzględnianie życzeń i oczekiwań nauczycieli,
f) informowania o nowościach wydawniczych oraz zakupionych przez bibliotekę, a także artykułach w czasopismach fachowych;
3) w zakresie współpracy z rodzicami:
a) udostępniania obowiązujących dokumentów szkolnych,
b) umożliwienia korzystania z księgozbioru,
c) informowania o statystykach czytelnictwa uczniów i o przypadkach niestosowania się do regulaminu biblioteki;
4) w zakresie współpracy z innymi bibliotekami:
a) współuczestnictwa w organizowaniu konkursów tematycznych,
b) udziału w konferencjach metodycznych i warsztatach,
c) wycieczek edukacyjnych do innych bibliotek,
d) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń.

§ 29
1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą".
2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie, którzy zostają dłużej w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia lub dojazdu uczniów do Szkoły i inne okoliczności, które wymagają zapewnienie opieki tym uczniom w Szkole.
1. Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do godziny 17:00.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać 25.
3. Świetlica zapewnia, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
4. Praca świetlicy ma na celu w szczególności:
1) zapewnienie opieki uczniom zapisanym do świetlicy;
2) właściwą organizację czasu wolnego przed lekcjami i po lekcjach;
3) organizację zajęć świetlicowych, o których mowa w ust. 5.
5. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
6. Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy:
1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;
3) pomoc w odrabianiu zadań domowych;
4) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej;
5) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka;
6) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie;
7) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
8) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów;
9) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb również z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku;
10) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami.
7. Uczeń uczęszczający do świetlicy ma prawo do:
1) stałej opieki wychowawczej;
2) bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
3) ochrony i poszanowania godności;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania;
5) pomocy w nauce;
6) uczestnictwa w życiu świetlicy;
7) korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem.
8. Do obowiązków ucznia przebywającego w świetlicy należy:
1) dbać o ład i porządek w świetlicy;
2) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów;
3) szanować mienie świetlicy;
4) brać udział w pracach na rzecz szkoły i świetlicy;
5) zgłaszać nauczycielowi świetlicy przybycie i wyjście ze świetlicy;
6) przestrzegać regulaminu świetlicy;
7) kulturalnie zachowywać się na zajęciach świetlicowych;
8) stosować się do poleceń wychowawcy świetlicy.

§ 30
1. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu.
2. Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w świetlicy.
3. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.
4. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe i czyste.
5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

§ 31
1. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione przez rodziców.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
3. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 17.00.
4. Pracownik świetlica może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub inne zachowanie mogące zagrozić bezpieczeństwu dziecka.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor Szkoły.

§ 32
1. W sytuacji losowej, w przypadku braku możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy, rodzice zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
2. W razie gdy dziecko nie zostanie odebrane ze świetlicy przez rodziców lub osoby upoważnione w czasie określonym w § 32 ust. 3, nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora Zespołu oraz kontaktuje się z Policją.

§ 33
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 5, dyrektora Zespołu, w której zorganizowano stołówkę.

§ 34
1. Szkoła otacza opieką uczniów i udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
2. Wychowawcy, nauczyciele i pedagog szkolny otaczają szczególną opieką i wsparciem uczniów potrzebujących pomocy.
3. Diagnozę potrzeb uczniów przeprowadzają wychowawcy klas we współpracy z pedagogiem szkolnym we wrześniu każdego roku szkolnego, a także na bieżąco w razie konieczności.
4. Dla uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, formy pomocy organizowane przez szkołę obejmują:
1) dofinansowanie do wyżywienia ze środków budżetowych;
2) dofinansowanie wycieczek i plenerów z funduszy rady rodziców.

§ 35
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:
1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
3) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole udzielają dzieciom i uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu i szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej specjalistami;
4) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom przedszkolnym i uczniom w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 36
1. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana jest uczniom oraz dzieciom w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych,
5) innych terapeutycznych;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami;
5) szkołami i placówkami;
6) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w oddziale przedszkolnym i w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi zwani dalej „specjalistami".
5. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom

§ 37
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela lub specjalisty;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
5) pomocy nauczyciela;
6) dyrektora Zespołu.
2. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
3. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
1) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub
2) szczególnych uzdolnień.
4. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
5. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 38

1. Szkoła aktywnie współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny między innymi przez korzystanie z konsultacji i doradztwa w zakresie:
1) diagnozowania środowiska ucznia;
2) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
3) zapewnienia opieki uczniom niepełnosprawnym poprzez:
a) tworzenie klas integracyjnych,
b) realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia,
c)prowadzenie terapii w Gabinecie Terapii Zajęciowej oraz w gabinetach specjalistów,
d) możliwość uczestniczenia w zajęciach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci;
4) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
5) wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;
6) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa;
7) udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie:
1) wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się;
2) nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
3) pomocy psychologicznej;
4) profilaktyki uzależnień;
5) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
6) edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

§ 39
1. Szkoła współpracuje z rodzicami w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.
2. Współpraca realizowana jest między innymi przez:
1) zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie;
2) zaznajamianie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych oraz zasadami ustalania oceny zachowania;
3) udzielanie rodzicom informacji o zachowaniu, ocenach, postępach i przyczynach niepowodzeń oraz trudnościach w nauce ich dziecka podczas zebrań z rodzicami, dyżurów konsultacyjnych, w umówionym czasie;
4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dziecka;
5) regularne spotkania z rodzicami przynajmniej dwa razy w okresie.
3. Na lekcjach z wychowawcą, spotkaniach z pedagogiem szkolnym uczniowie i ich rodzice mogą uzyskać porady związane z dalszym kształceniem i wyborem zawodu przez uczniów.
4. Szkoła oferuje w tym zakresie pełną informację dotyczącą typów szkół ponadpodstawowych oraz warunków przyjęć do nich.
5. Współdziałanie z rodzicami przybiera w szczególności formy:
1) zebrań rodziców zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku szkolnym;
2) zebrań na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
3) dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców;
4) zajęć pokazowych;
5) spotkań indywidualnych z rodzicami;
6) wystaw prac dziecięcych;
7) uroczystości, imprez i wycieczek.

§ 40
1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację zakresu realizowanych w szkołach celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki albo poprawę skuteczności działania szkoły uwzględniając potrzeby środowiska i specyfikę szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej ze względu na możliwości w szczególności w zakresie:
1) wymiany doświadczeń i informacji;
2) podnoszenia kwalifikacji i jakości działań Szkoły;
3) promowania i animowania współpracy między Szkołą a stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.
3. Do form współpracy można zaliczyć w szczególności:
1) spotkania pomiędzy stowarzyszeniami lub innymi organizacjami a przedstawicielami Szkoły;
2) koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie konferencji);
3) doradztwo i udzielanie przez stowarzyszenia lub inne organizacje pomocy merytorycznej Szkole.

Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 41
1. W Zespole zatrudniani są nauczyciele i inni pracownicy.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników regulują odrębne przepisy.

§ 42
W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły określonych rozdziale 2 statutu, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

§ 43
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
3. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
2) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
3) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
4) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia;
5) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
6) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
7) podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową.
4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć;
2) rytmiczna realizacja programu nauczania;
3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego pod względem organizacyjnym, metodycznym i merytorycznym, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;
4) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej;
5) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
6) stosowanie indywidualizacji w procesie dydaktycznym;
7) dążenie do osiągania jak najlepszych wyników nauczania;
8) przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;
9) stymulowanie rozwoju psychofizycznego, rozpoznawanie i kształtowanie uzdolnień i zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru uczniów;
10) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
11) udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych uczniów;
12) kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie;
13) dokonanie wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
14) przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
15) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
16) przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
17) obowiązek indywidualizacji pracy z uczniem;
18) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
19) systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp;
20) uczestniczenie w szkoleniach bhp organizowanych przez szkołę;
21) dbałość o pomoce dydaktyczne, używanie tylko sprawnego sprzętu;
22) zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni oraz przepisami bhp, w szczególności na zajęciach technicznych, zajęciach komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego;
23) realizacja zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym;
24) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych;
25) dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej;
26) dbanie o poprawność językową uczniów;
27) egzekwowanie przestrzegania regulaminów w salach i pracowniach;
28) aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
29) udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty;
30) pozostawianie sal lekcyjnych po zakończonych zajęciach w należytym porządku i czystości;
31) sumienne i efektywne pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, a w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego podjęcie zastępstwa w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu;
32) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami i dniach otwartych;
33) stosowanie dostępnych pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych i urządzeń multimedialnych, wzbogacanie wyposażenia pracowni w samodzielnie wykonane pomoce, stałe doskonalenie warsztatu pracy;
34) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych poprzez udział w konferencjach przedmiotowych, pracę w zespołach przedmiotowych, aktywny udział w doskonaleniu, uczestnictwo w warsztatach metodycznych, korzystanie z fachowej literatury, doskonalenie umiejętności informatycznych;
35) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
36) pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z regulaminem dyżurów;
37) dbanie o należyte wypełnianie obowiązków podczas organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły;
38) prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami;
39) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
40) informowanie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 44
1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą".
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale:
1) z własnej inicjatywy w oparciu o wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego lub
2) w przypadku rezygnacji nauczyciela z pełnienia zadań wychowawcy lub
3) na wniosek rodziców danego oddziału.
4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
5. Do zakresu zadań wychowawcy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) inspirowanie i wspomaganie działań uczniów;
3) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form współpracy rozwijających indywidualne pozytywne cechy poszczególnych uczniów oraz integrujących klasę;
4) zorganizowanie samorządu klasowego i czuwanie nad jego pracą,
5) organizowanie prac i akcji społecznie użytecznych na terenie klasy i szkoły;
6) informowanie uczniów o aktualnych sprawach szkoły;
7) pomoc w organizowaniu wycieczek, rekreacji i turystyki;
8) ułatwianie uczniom właściwego zorganizowania czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
9) organizowanie życia kulturalnego oddziału;
10) prowadzenie z uczniami rozmów, pogadanek, dyskusji na temat rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka;
11) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów;
12) otaczanie uczniów indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów;
13) ustalanie treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
14) współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
15) uzgadnianie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (zarówno w stosunku do szczególnie uzdolnionych, jak i tych, którzy mają różne trudności i niepowodzenia);
16) rozwiązywanie sporów powstałych w zespole uczniowskim oraz sporów między uczniem a innymi członkami społeczności szkolnej;
17) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, ukazywania postępów i osiągnięć ich dzieci, włączania rodziców w sprawy życia ich klasy, udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych;
18) przygotowanie opinii, informacji oraz uwag o zachowaniu i wynikach ucznia;
19) zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym, dokumentacją wewnętrzną, ze Statutem, w tym ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania;
20) staranne, rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej;
21) uczestniczenie w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego;
22) koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojego oddziału;
23) wnioskowanie i objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną;
24) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów;
25) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów;
26) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 45
Do zakresu zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy;
3) pomoc w odrabianiu zadań domowych;
4) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz przyzwyczajenie ich do samodzielnej pracy umysłowej;
5) organizowanie gier i zabaw ruchowych i innych form kultury fizycznej, zarówno w pomieszczeniach, jak i wolnym powietrzu w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka;
6) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych zajęć w tym zakresie;
7) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek i kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
8) rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności uczniów;
9) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, a w miarę potrzeb również z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz z innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w danym środowisku;
10) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami.

§ 46
Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym i w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) udzielanie porad i konsultacji.

§ 47
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, nauczyciel – bibliotekarz obowiązany jest w szczególności do:
1) indywidualnego doradztwa w doborze lektury;
2) udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;
3) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;
4) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
5) prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkury, wystawy, imprezy czytelnicze itp.).
6) gromadzenia zbiorów – zgodnie z potrzebami szkoły;
7) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) opracowania zbiorów (klasyfikowania, katalogowania, opracowanie techniczne);
9) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i niszczonych);
10) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenia katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliotecznych itp.);
11) sporządzanie projektów budżetu biblioteki;
12) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
3. Do obowiązków nauczyciela – bibliotekarza należy w szczególności:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej w szkole,
b) organizowanie zajęć i ekspozycji rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
c) współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych,
d) doskonalenie warsztatu pracy,
e) sporządzanie planu pracy oraz okresowe i roczne sprawozdania z pracy;
f) prowadzenie wymaganej dokumentacji;
2) w zakresie prac organizacyjno–technicznych:
a) gromadzenie zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
d) wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
e) selekcjonowanie zbiorów,
f) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki;
3) udostępnianie książek i innych źródeł informacji:
a) gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie różnych źródeł informacji,
b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
c) pomoc w poszukiwaniu źródeł i doborze literatury,
d) udzielanie porad bibliograficznych,
e) kierowanie czytelników do innych bibliotek i ośrodków informacji,
f) dbałość o powierzone zbiory;
4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną:
a) zapewnienie odpowiedniej, nowoczesnej bazy i ciągłej jej modernizacji,
b) tworzenie zbiorów filmów, gier komputerowych, programów edukacyjnych, muzyki i książek mówionych,
c) wzbogacanie zasobów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne,
d) tworzenie nowych katalogów, kartotek, teczek tematycznych,
e) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
f) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia z użyciem różnorodnych źródeł informacji,
g) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;
5) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się:
a) organizacja imprez, konkursów, wystawek, kiermaszy,
b) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrobienia zadań domowych;
6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną:
a) wycieczki edukacyjne,
b) interdyscyplinarne koła zainteresowań,
c) spotkania i imprezy edukacyjne;
7) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami:
a) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
b) pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
c) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
d) opieka nad zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy
e) informacja o aktywności czytelniczej.

§ 48
1. Szkoła organizuje zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są prowadzone niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.
4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada, że:
1) wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;
2) na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;
3) na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny, aktywność własna jednostki;
4) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;
5) działania w ramach doradztwa zawodowego muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;
6) doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami;
7) doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowane jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.
5. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w zakresie:
1) dostarczania uczniom podstawowej wiedzy o zawodach, min. poprzez realizowanie na zajęciach wiedzy o społeczeństwie tematyki z zakresu:
a) pojęcie zawodu,
b) kwalifikacje zawodowe,
c) rodzaje zawodów;
2) organizowanie na lekcjach wychowawczych spotkań z osobami wykonującymi różne zawody;
3) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie predyspozycji uczniów na podstawie uzdolnień, zainteresowań, cech usposobienia i temperamentu;
4) prowadzenie zajęć warsztatowych, których celem będzie określenie propozycji dalszej drogi kształcenia;
5) opracowanie informacji o możliwościach pogłębienia wiedzy dotyczącej wyboru zawodu i sytuacji na rynku pracy - prezentacje w gablocie szkolnej;
6) opracowanie informacji o strukturze szkolnictwa ponadpodstawowego - prezentacja w gablocie szkolnej;
7) udział wychowawców i przedstawicieli klas ósmych w Targach Edukacyjnych w celu zebrania informacji o szkołach ponadpodstawowych i sposobach rekrutacji;
8) wyposażenie uczniów w umiejętności sporządzania dokumentów określonych procedurą ubiegania się o pracę, a w tym zakresie m.in. przeprowadzenie z uczniami ćwiczeń w pisaniu dokumentów;
9) spotkanie z przedstawicielem Urzędu Pracy;
10) prezentowanie w gablocie szkolnej informacji, zestawień statystycznych i danych dotyczących zmian na rynku pracy.
6. Doradca zawodowy, a w przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole, dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela lub specjalistę, który planuje i realizuje zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a w szczególności:
1) systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
4) koordynuje działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez Szkołę;
5) współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 49

1. W Szkole tworzy się Zespół ds. Integracji - w skład zespołu wchodzą:
1) nauczyciele uczący w klasach integracyjnych;
2) nauczyciele specjaliści: logopeda, psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, nauczyciel sztuki.
2. Zadania Zespołu ds. Integracji:
1) systematyczna wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami o różnym stażu pracy w klasach integracyjnych (dyskusje, lekcje koleżeńskie, szkolenia, warsztaty);
2) rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych pojawiających się wraz z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
3) tworzenie szkolnej bazy danych o uczniach niepełnosprawnych i możliwościach wspomagania ich rozwoju;
4) współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami kształcącymi osoby niepełnosprawne na terenie powiatu oraz organizacjami wspierającymi działania na rzecz integracji;
5) organizacja imprez kulturalnych z udziałem osób niepełnosprawnych;
6) podnoszenie efektywności działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych;
7) tworzenie wewnątrzszkolnych przepisów uwzględniających specjalne potrzeby edukacyjne uczniów;
8) poszerzenie wiedzy na temat wprowadzonych zmian w prawie oświatowym dotyczących wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych.

§50
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe do realizacji zadań Szkoły określonych w statucie.
2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powołuje Dyrektor.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami Szkoły.
4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

§ 51
1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;
2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII szkoły podstawowej;
3) materiałów ćwiczeniowych.
2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VIII szkoły podstawowej.
3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

§ 52
1. Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo do:
1) poszanowania godności osobistej;
2) pracy w warunkach umożliwiających właściwe wykonywanie obowiązków;
3) wynagrodzenia za pracę;
4) urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego i innych zwolnień od pracy;
5) zgłaszania do dyrektora Zespołu wniosków dotyczących warunków pracy,
6) nagrody dyrektora Zespołu za bardzo dobrą pracę.
2. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:
1) zabezpieczenie stanowiska pracy oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez dzieci i uczniów;
2) reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, zachowania dzieci i uczniów;
3) współpracę w zakresie zapewnieniu dzieciom i uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej;
4) zgłaszanie nauczycielom, a szczególnie nauczycielom dyżurującym, wychowawcom klas, a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych – dyrektorowi szkoły, wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu dzieci;
5) usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy.

§ 53
Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz warunki do higienicznej pracy podczas ich pobytu w szkole i w trakcie zajęć szkolnych organizowanych poza terenem szkoły, poprzez:
1) wyposażenie pomieszczeń do nauki w ławki i stoliki odpowiednie do wzrostu uczniów;
2) używanie sprawnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych;
3) zabezpieczony i sprawny sprzęt i wyposażenie w szczególności w sali gimnastycznej, boiska szkolnego oraz pracowni;
4) właściwe oświetlenie pomieszczeń szkolnych;
5) opracowane regulaminy korzystania z pracowni z określeniem warunków bezpieczeństwa;
6) opracowanie regulaminu organizacji wycieczek;
7) sporządzanie instrukcji i regulaminów pracowni, uwzględniających przepisy BHP, oraz egzekwowanie od uczniów ich przestrzegania;
8) podmiotowe traktowanie każdego ucznia;
9) poszanowanie jego godności osobistej i prawa do nietykalności;
10) systematyczne wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się;
11) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzu;
12) reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa uczniów;
13) ciągłe monitorowanie wejść do szkoły i terenu wokół szkoły.
14) tworzenie tygodniowego planu zajęć, który powinien uwzględniać takie elementy, jak:
a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia,
b) różnorodność zajęć w każdym dniu;
15) uwzględnianie higieny pracy umysłowej uczniów przy sporządzaniu tygodniowego planu zajęć oraz prowadzeniu zajęć edukacyjnych;
16) obciążanie pracą domową uczniów zgodnie z zasadami higieny;
17) punktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji przez nauczyciela;
18) przestrzeganie zakazu przebywania uczniów w czasie zajęć szkolnych poza terenem szkoły bez opieki osób dorosłych;
19) systematyczne zapoznawanie uczniów z przepisami ruchu drogowego i przygotowanie ich do uzyskania karty rowerowej;
20) uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z agresją, przemocą, uzależnieniami;
21) zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole statutem i regulaminami.

§ 54
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w czasie zajęć edukacyjnych sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia.
2. Opiekę nad uczniami w czasie wycieczek, wyjść do kina, teatru itp. sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora Zespołu.
3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć szkolnych, w czasie pełnienia dyżurów przed lekcjami i na przerwach.
4. Wszyscy nauczyciele, niezależnie od pełnionych w danym momencie czynności, mają obowiązek reagowania i podejmowania stosownych działań we wszystkich zauważonych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów.
5. Nauczyciele, którzy nie są wychowawcami, pomagają wychowawcom klas, szczególnie w czasie wyjść poza teren szkoły i wycieczek.
6. W wypadku nieobecności w pracy wychowawcy lub innego nauczyciela, zastępstwo pełni nauczyciel wyznaczony przez dyrektora Zespołu.

§ 55
1. Szkoła zapewnia opiekę dzieciom i uczniom niepełnosprawnym adekwatnie do możliwości, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła pomaga uczniom z trudnościami w nauce, poprzez:
1) pomoc psychologiczno – pedagogiczną, w tym kierowanie uczniów – za zgodą rodziców – do poradni psychologiczno – pedagogicznej;
2) prowadzenie zajęć korekcyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych;
3) prowadzenie indywidualnych konsultacji przez nauczycieli Szkoły.
3. Wspieranie przez Szkołę uczniów uzdolnionych polega na:
1) zapewnieniu możliwości ich udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
2) możliwości wypełniania obowiązku szkolnego poza szkołą;
3) wykorzystaniu indywidualnego toku nauki;
4) przyspieszeniu promocji do klasy programowo wyższej zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 6
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 56
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 57
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 58
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 59
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

§ 60
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 1.
3. Rodzice mogą zwrócić się o pisemne uzasadnienie oceny.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 nauczyciel przedstawia pisemne uzasadnienie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 1, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 61
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

§ 62
1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane:
1) uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, na których prace są omawiane przez nauczyciela lub na konsultacjach dla ucznia lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem;
2) rodzicom podczas zebrań albo indywidualnych spotkań z rodzicami.
2. Dopuszcza się możliwość sfotografowania lub sporządzenia kserokopii pracy, o której mowa w ust. 1.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
4. Dokumentacja, o której mowa w ust. 3 udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych, wychowawcy lub wyznaczonego pracownika.
5. Wgląd do dziennika lekcyjnego w zakresie ocen bieżących ucznia może być dokonany tylko w obecności wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora Zespołu i wyłącznie w odniesieniu do ocen bieżących danego ucznia.

§ 63
1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego nie później niż w ostatnim tygodniu nauki przed rozpoczęciem ferii zimowych.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację roczną przeprowadza się nie później niż na tydzień przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
8. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny zachowania nauczyciele ustalają najpóźniej na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

§ 64
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia oraz wychowawca oddziału zobowiązani są do:
1) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania z miesięcznym wyprzedzeniem w formie pisemnego zawiadomienia;
2) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, odpowiednio w czasie zajęć edukacyjnych oraz na zebraniach z rodzicami lub w formie pisemnej (wykaz ocen potwierdzony podpisem rodzica).

§ 65
1. Wychowawca klasy przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest zobowiązany:
1) zasięgnąć opinii nauczycieli uczących w danym oddziale;
2) zasięgnąć opinii uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
2. Nauczyciele i pracownicy szkoły winni na bieżąco informować wychowawcę o pozytywnych i negatywnych zachowaniach uczniów wpisując informację o tym w dzienniku lekcyjnym.
3. Wychowawca, po zasięgnięciu opinii oraz uwzględnieniu informacji, o których mowa odpowiednio w ust. 1 i 2, ustala ocenę zachowania ucznia.
4. Wychowawca klasy przechowuje dokumentację potwierdzającą sposób ustalania oceny zachowania do końca roku szkolnego.

§ 66
1. W klasach I - III bieżące oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny– 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
2. Ocenę bieżącą zachowania nauczyciel ustala uwzględniając kryteria, o których mowa w ust. 3, wg skali:
1) wzorowe - wz;
2) bardzo dobre - bdb;
3) dobre - db;
4) poprawne - pop;
5) nieodpowiednie - ndp;
6) naganne - ng.
3. Kryteria ocen zachowania:
1) w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:
a) uczeń punktualnie przychodzi na lekcje, nie opuszcza lekcji bez ważnego powodu,
b) nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
c) uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych,
d) rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
e) aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, przejawia w tym względzie własną inicjatywę,
f) bierze udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych,
g) zmienia obuwie na szkolne,
h) zawsze nosi odpowiedni strój szkolny,
i) jest ambitny i wytrwale dąży do osiągnięcia sukcesów;
2) w zakresie postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
a) w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością,
b) zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
c) szanuje godność osobistą własną i innych osób,
d) swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej,
e) chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych,
f) wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią,
g) troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
3) w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:
a) zna i potrafi zaśpiewać hymn,
b) posiada wiadomości związane z patronem szkoły,
c) uczestniczy lub pomaga w uroczystościach szkoły,
d) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;
4) w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej:
a) wypowiada się pełnymi zdaniami,
b) prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
c) stosuje odpowiedni ton wypowiedzi,
d) poprawnie używa języka polskiego;
5) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
a) podczas lekcji i przerw uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych,
b) reaguje i zapobiega wszelkim przejawom przemocy wśród społeczności uczniowskiej,
c) podczas przerw nie opuszcza terenu szkoły bez zezwolenia,
d) w czasie wszelkich wycieczek stosuje się do wszystkich poleceń opiekuna danej grupy,
e) nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków ani używek;
6) w zakresie godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią:
a) posiada wysoką kulturę osobistą,
b) przestrzega norm społecznych,
c) jest prawdomówny, uczciwy, krytyczny wobec siebie i odpowiedzialny,
d) ubiera się w sposób estetyczny, zgodnie ze statutem Szkoły;
7) w zakresie okazywania szacunku innym osobom:
a) szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i inne osoby,
b) w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, osób starszych oraz koleżanek i kolegów zarówno w szkole jak i poza nią, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,
c) jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy.
4. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

§ 67
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający –2;
6) stopień niedostateczny – 1.
2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
4. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+" i „–".
5. Kryteria ocen:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
b) potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy w tym z technologii informatycznej,
c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, reprezentuje szkołę na zewnątrz lub posiada inne znaczące osiągnięcia;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzję, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje,
c) potrafi zastosować umiejętności w różnych sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej w przedmiotowym systemie oceniania,
b) potrafi współpracować w grupie, wyciągać wnioski, różnicować wartość informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień;
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej,
b) współpracuje w grupie, umie objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować podjąć decyzję jaką postawę przyjąć,
c) rozwiązuje proste zadania praktyczne i teoretyczne;
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej w przedmiotowym systemie oceniania,
b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w prosty i jednoznaczny sposób, potrafi dostosować się do decyzji grupy i współpracować w niej, rozwiązuje najprostsze zagadnienia z pomocą nauczyciela lub kolegi;
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnił co najmniej kryteriów określonych w pkt. 5
6. Nauczyciele, na początku każdego roku szkolnego zobowiązani są do opracowania szczegółowych wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych ocen, na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania.
7. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:
1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu lub jego dużą część;
2) testy, sprawdziany;
3) kartkówki z trzech ostatnich tematów;
4) prace domowe;
5) zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
6) wypowiedzi ustne;
7) prace w zespole;
8) prace plastyczne i techniczne;
9) testy sprawnościowe;
10) działalność muzyczna.
8. Bieżąca ocena osiągnięć i umiejętności ucznia przekazywana przez nauczyciela uczniowi powinna mieć atrakcyjną i różnorodną formę i przede wszystkim charakter motywujący ucznia do dalszego wysiłku intelektualnego.
9. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić ucznia z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnej pracy kontrolnej (testu, sprawdzianu), obejmującego swym zakresem wiadomości powyżej 3 lekcji.
10. Nauczyciele zobowiązani są do uzgodnienia terminów sprawdzianów tak, aby nie było ich więcej niż 2 w tygodniu i nie więcej niż jeden w ciągu dnia.

§ 68
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, a w przypadku uczniów w oddziałach gimnazjum także zajęć artystycznych, należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 69
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe – wz;
2) bardzo dobre – bdb;
3) dobre – db;
4) poprawne – pop;
5) nieodpowiednie – ndp;
6) naganne – ng.
2. Kryteria oceniania zachowania obejmują obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Kryteria ocen zachowania:
1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie zadania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i poza nią, a także spełnia następujące kryteria:
a) w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:
- uczeń punktualnie przychodzi na lekcje, nie opuszcza lekcji bez ważnego powodu,
- nie posiada godzin nieusprawiedliwionych,
- uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych,
- rozwija własne zainteresowania uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych,
- aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, przejawia w tym względzie własną inicjatywę,
- bierze udział w przygotowaniu uroczystości klasowych i szkolnych,
- zmienia obuwie na szkolne,
- zawsze nosi odpowiedni strój szkolny,
- jest ambitny i wytrwale dąży do osiągnięcia sukcesów,
- pracuje samodzielnie, inicjuje pomysły, podaje propozycje rozwiązań problemu,
- uczeń w oddziale gimnazjum wykazał się dużą samodzielnością i innowacjami we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonywania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków,
b) w zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej:
- w codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością,
- zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
- szanuje godność osobistą własną i innych osób,
- swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej,
- chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych,
- wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole lub poza nią,
c) w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:
- zna i potrafi zaśpiewać hymn,
- posiada wiadomości związane z patronem szkoły,
- uczestniczy lub pomaga w uroczystościach święta szkoły,
- godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz,
d) w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej:
- wypowiada się pełnymi zdaniami,
- prezentuje wysoką kulturę słowa na lekcji oraz w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
- stosuje odpowiedni ton wypowiedzi,
e) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- podczas lekcji i przerw uczeń jest wrażliwy na potrzeby innych,
- reaguje i zapobiega wszelkim przejawom przemocy wśród społeczności uczniowskiej,
- podczas przerw nie opuszcza terenu szkoły (nie wychodzi do sklepów itp,),
- w czasie wszelkich wycieczek stosuje się do wszystkich poleceń opiekuna danej grupy,
- nie ulega nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków,
- troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
f) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią:
- posiada wysoką kulturę osobistą,
- przestrzega norm społecznych,
- jest prawdomówny, uczciwy, krytyczny wobec siebie i odpowiedzialny,
- ubiera się w sposób estetyczny, zgodnie z regulaminem szkoły,
g) w zakresie okazywania szacunku innym osobom:
- szanuje nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i inne osoby,
- w kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz osób starszych zarówno w szkole jak i poza nią, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia,
- jest tolerancyjny, koleżeński i życzliwy;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści oceny i wyróżnia się w realizacji niektórych jej elementów, spełnia następujące kryteria:
a) w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:
- systematycznie uczęszcza na lekcje,
- nie ma spóźnień zaistniałych z jego winy,
- sumiennie wykonuje swoje obowiązki,
- osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, na miarę swoich możliwości, a zaległości w nauce szybko uzupełnia,
- uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i zawodach sportowych,
- uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
- zmienia obuwie na szkolne,
- zawsze nosi odpowiedni strój szkolny,
- jest ambitny i dąży do osiągnięcia sukcesów,
- uczeń w oddziale gimnazjum był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt gimnazjalny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością,
b) w zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej: 1, Chętnie bierze udział na rzecz klasy i społeczności szkolnej,
- dokładnie spełnia powierzone mu funkcje i wywiązuje się z przydzielonych mu zadań,
- reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
- ma szacunek dla mienia publicznego i własności prywatnej,
- pomaga kolegom w nauce,
c) w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:
- zna i potrafi zaśpiewać hymn,
- posiada wiadomości związane z patronem szkoły,
- z szacunkiem odnosi się do symboli szkolnych,
d) w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej:
- posługuje się na co dzień kulturalnym językiem,
- dba o ton i formę swoich wypowiedzi,
- nie wyraża się wulgarnie,
e) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- reaguje i zapobiega przemocy wśród społeczności uczniowskiej,
- podczas przerw nie opuszcza terenu szkoły,
- nie ulega nałogom,
- troszczy się o mienie szkoły i estetyczny wygląd,
f) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią:
- przestrzega norm społecznych i zasad ustalonych w grupie,
- ubiera się w sposób estetyczny zgodnie z regulaminem szkoły,
g) w zakresie okazywania szacunku innym osobom kulturalny sposób zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły, kolegów oraz innych osób zarówno w szkole jak i poza nią;
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria:
a) w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:
- sumiennie wypełnia swoje obowiązki szkolne,
- osiąga dobre wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
- posiada nieliczne godziny nieusprawiedliwione,
- sporadycznie spóźnia się na lekcje,
- sporadycznie zapomina o odpowiednim stroju szkolnym,
- wykonuje powierzone mu zadania przy realizacji projektu edukacyjnego w terminie, przyjmuje odpowiedzialną postawę za pracę zespołu,
- uczeń w oddziale gimnazjum współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania,
b) w zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej:
- sporadycznie włącza się w życie klasy i szkoły,
- reaguje na uwagi środowiska pedagogiczne - wychowawczego szkoły,
- dba o mienie szkoły,
c) w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:
- posiada wiadomości związane z patronem szkoły,
- okazuje szacunek dla symboli szkoły,
- właściwie zachowuje się na uroczystościach szkolnych,
d) w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej:
- stara się dbać o poprawność mowy ojczystej,
- kultura języka nie budzi zastrzeżeń, unika wulgaryzmów,
e) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych osób,
- nie ulega nałogom (nie pali, nie pije alkoholu),
- wystrzega się szkodliwych nawyków,
- stosuje się do pouczeń skierowanych pod jego adresem,
f) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią:
- może zdarzyć się, że uczeń zachował się niewłaściwie,
- nie zapanował nad emocjami,
- użył mało kulturalnego słownictwa, ale pracuje nad sobą,
g) w zakresie okazywania szacunku innym osobom z szacunkiem odnosi się do innych osób;
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez większych zarzutów, a występujące uchybienia nie są rażące i zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane efekty i spełnia następujące kryteria:
a) w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:
- nie zawsze wywiązuje się ze swoich obowiązków,
- ma frekwencję wymagającą interwencji wychowawczej,
- niesystematycznie przygotowuje się do lekcji,
- nie wypełnia należycie obowiązków dyżurnego klasy,
- zdarza się mu przeszkadzać w prowadzeniu zajęć lekcyjnych,
- często nie jest ubrany w odpowiedni strój szkolny,
- nie zawsze potrafi współpracować przy realizacji projektu edukacyjnego, niesystematycznie wykonuje zadania przy pomocy innych osób,
- uczeń w oddziale gimnazjum współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed nim i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna grupy,
b) w zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej:
- nie reaguje na przejawy zła w jego otoczeniu,
- unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie,
- nie zawsze reaguje na uwagi ustne środowiska społeczno - wychowawczego,
- ulega konfliktom i bójkom,
- podejmuje działania dotyczące poprawy swojego zachowania,
c) w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły w miarę możliwości dba o honor szkoły, i szanuje jej tradycje,
d) w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej:
- kultura języka budzi zastrzeżenia,
- zapomina o stosowaniu wyrażeń i zwrotów grzecznościowych,
e) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- zdarzają się przejawy agresji słownej w kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
- nie zawsze wykonuje polecenia nauczycieli i innych pracowników szkoły,
f) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią:
- swoim zachowaniem nie łamie rażąco zasad bezpieczeństwa,
- stara się nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych,
- wymaga zwracania uwagi na to, że nie przestrzega zarządzeń, regulaminów, przez co może spowodować zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób,
- zdarza się, że opuszcza teren szkoły,
g) w zakresie okazywania szacunku innym osobom wymaga często przypominania o potrzebie okazywania szacunku innym osobom;
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny, a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku, spełnia następujące kryteria:
a) w zakresie wywiązywania się z obowiązków ucznia:
- uczeń często spóźnia się na lekcje,
- posiada godziny nieusprawiedliwione,
- usprawiedliwia nieobecności dużo po terminie lub wcale,
- nie przygotowuje się do lekcji,
- nie prowadzi zeszytów przedmiotowych,
- nie nosi odpowiedniego stroju szkolnego,
- nie podejmuje starań w celu poprawy wyników w nauce,
- stwarza problemy dyscyplinarne - porządkowe na lekcjach, przerwach, podczas grupowych wyjść kina, muzeum czy uroczystości szkolnych i środowiskowych,
- uczeń w oddziale gimnazjum mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, nie pracował nad wyznaczonymi zadaniami, nie współpracował z zespołem realizującym projekt edukacyjny,
b) w zakresie postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej:
- w codziennym życiu szkoły uczeń nie wykazuje się uczciwością,
- nie można mieć do niego zaufania; nie dotrzymuje słowa, kłamie,
- działa na szkodę społeczności lokalnej,
- przyłącza się do osób i grup łamiących zasady współżycia społecznego,
- zdarzyło mu się wymuszenie lub kradzież,
c) w zakresie dbałości o honor i tradycje szkoły:
- nie zna treści hymnu,
- nie szanuje sztandaru szkoły, nie zachowuje się odpowiednio podczas śpiewu hymnu w obecności sztandaru,
- lekceważąco odnosi się do szkoły i jej społeczności, ceremoniału i tradycji,
d) w zakresie dbałości o piękno mowy ojczystej:
- w wypowiedziach stosuje wulgaryzmy, kłamie,
- wypowiada się w pretensjonalnym, niegrzecznym tonie,
e) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
- podczas lekcji oraz przerw uczeń stwarza sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu własnemu oraz innych,
- uczestniczy w aktach agresji lub przemocy,
- podczas przerw opuszcza teren szkoły,
- uczniowi zdarzyło się palić papierosy lub pić alkohol, stosować inne używki,
- przejawia agresywny stosunek do społeczności szkolnej (prowokuje konflikty i bójki),
f) w zakresie godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią:
- uczeń jest nieodpowiedzialny za swoje czyny,
- lekceważy uwagi nauczycieli i pracowników szkoły,
- swoim zachowaniem zakłóca przebieg imprez szkolnych,
g) w zakresie okazywania szacunku innym osobom:
- nie okazuje należytego szacunku dla godności człowieka,
- wyśmiewa się i szydzi z kolegów,
- lekceważy pracowników szkoły;
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia obowiązkom określonym w statucie lub dopuścił się czynu karalnego (rozbój, kradzież, wymuszenie, zniszczenie mienia społecznego, rozprowadzanie środków odurzających itp,) i nie spełnia kryteriów na ocenę nieodpowiednią.

§ 70
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być:
1) dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach edukacyjnych;
2) inne ważne sytuacje życiowe, które nauczyciel uzna za istotne.
3. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do nauczyciela danego przedmiotu, nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych podejmuje ostateczną decyzję, czy uczeń spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2;
3) jeżeli uczeń spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych określa zakres, formę i termin sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4) sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia musi nastąpić przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;
5) nauczyciel po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia utrzymuje bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, a ocena ta jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 73 ust. 1 oraz § 74 ust. 1.

§ 71
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają do wychowawcy nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przedstawiają wychowawcy informacje, które w znaczący sposób (zgodnie z kryteriami oceniania zachowania w statucie) mogą wpływać na zmianę oceny zachowania;
3) wychowawca ponownie analizuje zebrane informacje o zachowaniu ucznia i utrzymuje, bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, a ocena ta jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 74 ust. 1.

§ 72
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

§ 73
1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 73 przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu.
4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 75 i § 76.

§ 74
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w § 68 ust. 3, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Zespołu.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 76 ust. 6.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

§ 75
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną cenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 78 ust. 1.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 76
Sposób przeprowadzania odpowiednio sprawdzianu i egzaminu oraz skład i sposób dokumentowania prac komisji, o których mowa w § 74 ust. 1, § 75 ust. 2 oraz § 76 ust. 3 określają przepisy w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

§ 77
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

§ 78
1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 68 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 79
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 80
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VIII i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 68 ust. 2 i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

Rozdział 7
Uczniowie szkoły

§ 81
1. Do klasy I Szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w Szkole innej niż szkoła podstawowa, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I Szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
3. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Szkoły.
4. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.

§ 82
Uczeń ma prawo, w szczególności do:
1) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
3) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
4) informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
5) informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;
6) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;
7) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
8) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej;
9) ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;
10) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
11) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
12) wiedzy o przepisach normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
13) znajomości praw i procedurach odwołania się oraz instytucjach, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw;
14) odpoczynku;
15) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;
17) pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce;
18) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;
19) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;
20) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
21) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
22) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
23) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 83
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń albo jego rodzice ma prawo złożyć skargę do dyrektora Zespołu.
2. Dyrektor po zbadaniu sprawy powiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców i ucznia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia skargi, o sposobie rozpatrzenia skargi.

§ 84
1. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:
1) systematyczna nauka i rozwijanie swoich umiejętności;
2) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;
3) regularne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, punktualność;
4) dostarczenie wychowawcy, najpóźniej do 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły, pisemnej prośby rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w szkole;
5) godne reprezentowanie szkoły;
6) dbanie o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;
7) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz innych osób;
8) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;
9) chronić własne życie i zdrowie;
10) przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem i w czasie przerw;
11) nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających;
12) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;
13) naprawić wyrządzone przez siebie szkody;
14) dbać o schludny wygląd, nosić strój uczniowski zgodnie z ustalonymi zasadami i warunkami;
15) właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych;
16) przestrzegania ustalonych w ust. 2 warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.
2. Uczeń, który przyniósł do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne jest zobowiązany do:
1) wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych (w szczególności rejestrujących dźwięk i obraz) w czasie zajęć edukacyjnych;
2) niewłączania i niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych;
3) niewykonywania zdjęć oraz nagrań filmów na terenie szkoły i w czasie zajęć, poza przypadkami, w których uczeń uzyska zgodę dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 85
1. Ubiór ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny i przyzwoity, a wygląd zadbany i czysty.
2. Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu, np. zajęcia edukacyjne, dyskoteka, teatr, kino, wycieczka, a na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz charakter zajęć czy uroczystości.
3. Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję, popierających zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami.
4. Strój odświętny (galowy) obowiązujący uczniów podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminu ósmoklasisty oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz:
1) dziewczęta – biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa, szara lub czarna spódnica lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach;
2) chłopcy – biała koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe, szare, czarne spodnie (ewentualnie garnitur).
5. Strój codzienny obowiązujący podczas dni nauki szkolnej:
1) dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice lub sukienki (długość nie może być krótsza niż do połowy uda) jak i spodnie (długie lub do wysokości kolan) w stonowanych kolorach, zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego;
2) chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju w stonowanych kolorach lub spodnie sportowe (dres), w okresie letnim spodnie mogą być nieco krótsze (do wysokości kolan), zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego;
3) ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej;
4) okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona;
5) elementem obowiązkowego stroju ucznia jest zakryte obuwie do chodzenia tylko po szkole;
6) przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych niż uszy miejscach oraz tatuaże są zakazane;
7) fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania i układania ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede wszystkim czyste i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na zajęciach edukacyjnych;
8) zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu i malowanie paznokci;
6. Na zajęciach wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego stroju zgodnie z wymogami nauczyciela. Strój gimnastyczny noszony jest wyłącznie na zajęciach wychowania fizycznego.

§ 86
1. Uczeń może być nagradzany za:
1) za rzetelną naukę i wzorowe zachowania;
2) dobre lokaty w konkursach;
3) osiągnięcia sportowe;
4) aktywną pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego.
2. Nagrody stosowane wobec uczniów:
1) ustna pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) pochwała dyrektora Zespołu na forum klasy;
3) pochwała dyrektora Zespołu na forum szkoły;
4) list gratulacyjny skierowany do rodziców i dyplom dla ucznia;
5) nagroda książkowa lub rzeczowa;
6) wpis do Złotej Księgi Szkoły.
3. Wpis do Złotej Księgi Szkoły może uzyskać uczeń, którego średnia ocen wynosi co najmniej 5,0 i otrzymał wzorową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 87
1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o jej przyznaniu.
2. Dyrektor Szkoły rozpoznaje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.
3. O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i ocenie zasadności zastrzeżeń dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego rodziców.
4. W wyniku rozpoznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, dyrektor Szkoły może odstąpić od przyznania nagrody, utrzymać przyznaną nagrodę lub zmienić rodzaj przyznanej nagrody.

§ 88
1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i niewywiązywanie się ze swoich obowiązków.
2. Karami stosowanymi wobec uczniów są:
1) upomnienie wychowawcy;
2) nagana wychowawcy klasy;
3) upomnienie dyrektora Zespołu;
4) nagana dyrektora Zespołu;
5) zawieszenie uczniowi prawa udziału w: dyskotekach klasowych lub szkolnych, w rekreacyjnych wycieczkach;
6) przeniesienie ucznia do innego oddziału;
7) przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
4. Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
5. Kary stosuje się według kolejności ustalonej w ust. 2, a w sytuacjach szczególnie drastycznych kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za:
1) niszczenie mienia społecznego, wandalizm;
2) brutalność;
3) wulgarność;
4) szerzenie patologii społecznej;
5) umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby;
6) postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów;
7) kradzież mienia społecznego i prywatnego;
8) picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków lub środków odurzających.

§ 89
1. Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od kary do dyrektora Zespołu. Odwołanie składa się na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia o ukaraniu.
2. Dyrektor rozpatruje odwołanie i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
2) odwołać karę;
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
3. Dyrektor Szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, powiadamia ucznia i jego rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania.

§ 90
1. Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminów szkolnych dyrektor Szkoły może skierować wniosek do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 jest kierowany w szczególności, gdy uczeń:
1) notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów;
2) otrzymał kary przewidziane statutem szkoły;
3) zastosowane środki wychowawcze i dyscyplinujące nie przynoszą rezultatów;
4) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły;
5) ma demoralizujący wpływ na innych.
3. Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.

Rozdział 8
Warunki stosowania sztandaru szkoły oraz ceremoniału szkolnego

§ 91
Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii szkoły, postaci związanych z jej tradycją oraz osoby patrona szkoły Księcia Józefa Poniatowskiego.

§ 92
1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania dobrych jej tradycji.
2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się w szczególności:
1) rozpoczęcie roku szkolnego;
2) ślubowanie uczniów klas pierwszych;
3) w oddziałach przedszkolnych pasowanie na przedszkolaka;
4) Dzień Edukacji Narodowej;
5) Święto Niepodległości;
6) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
7) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
8) uroczyste pożegnanie szkoły przez uczniów ostatniej klasy szkoły podstawowej;
9) zakończenie roku szkolnego;
10) Dzień Patrona –Święto Szkoły.
3. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych, o których mowa w ust. 2.

§ 93
1. Szkoła posiada własny sztandar.
2. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły z przestrzeganiem następujących zasad:
1) wprowadzenie sztandaru;
2) hymn państwowy;
3) część oficjalna uroczystości;
4) wyprowadzenie sztandaru;
5) część artystyczna.
3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania.

§ 94
1. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.
2. Zaszczytnym wyróżnieniem dla ucznia jest udział w poczcie sztandarowym szkoły.

§ 95
1. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:
1) chorąży – uczeń klasy programowo najwyższej;
2) asysta – dwie uczennice klasy programowo najwyższej;
2. W szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak w ust. 1, zwany pocztem rezerwowym.
3. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra;
2) białe rękawiczki.
4. Ubiór pocztu sztandarowego stanowią:
1) chorąży: ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka;
2) asysta: ciemne spódnice jednakowej długości, białe bluzki.
5. W czasie uroczystości poczet rezerwowy może zastępować poczet sztandarowy. Zmiana następuje zawsze z zachowanie powagi i poszanowania dla sztandaru.
6. W przypadku, gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.

§ 96
1. Sztandarem opiekuje się nauczyciel opiekun pocztu sztandarowego powołany przez dyrektora Zespołu.
2. Opiekun pocztu sztandarowego odpowiada za przygotowanie składu pocztu do godnego reprezentowania szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania, dba o przestrzeganie ceremoniały szkolnego.

§ 97
1. Kandydaci do składu pocztu sztandarowego przedstawiani są przez opiekuna samorządu uczniowskiego i opiekuna pocztu sztandarowego.
2. Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 6 uczniów cieszących się nienaganną opinią, mających najwyższą ocenę zachowania oraz najwyższe wyniki w nauce (dwóch chłopców i cztery dziewczyny), którzy stanowią dwa składy pocztu, o którym mowa w § 96 ust. 1 i 2.
3. Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba wybrana nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.
4. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem okolicznościowym.
5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.
6. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązków, a w szczególności za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia statutu szkoły, uczeń może być odwołany z funkcji przez dyrektora Zespołu na wniosek opiekuna sztandaru lub innego nauczyciela.

§ 98
1. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, o których mowa w § 94 ust. 2.
2. Sztandar za zgodą dyrektora Zespołu może brać udział w:
1) uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową;
2) uroczystościach religijnych: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe;
3) ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej.
3. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy wybrany spośród uczniów wyróżniających się w zachowaniu i nauce.
4. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci będący członkami pocztu sztandarowego przekazują go pod opiekę swoim następcom.

§ 99
Sztandar i insygnia przechowywane są w gabinecie dyrektora Zespołu.

§ 100
1. W czasie uroczystości sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy „baczność - sztandar szkoły wprowadzić" i wyprowadzany „baczność - sztandar szkoły wyprowadzić".
2. Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
3. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem w lewym górnym rogu.

§ 101
Opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły oraz zbiór zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, a także zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych ustala dyrektor Szkoły.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 102
1. Szkoła używa pieczęci okrągłych – małej i dużej.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okre¬śla¬ją odrębne przepisy.

§ 103
1. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.
2. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie internetowej Szkoły.

Kontakt

Zespól Szkolno-Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi
w Przegini Duchownej
Przeginia Duchowna 70
32-061 Rybna
tel. 12 270 24 10

Portale społecznościowe

Facebook