INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Rekrutacja do przedszkola

Opublikowano: poniedziałek, 10 luty 2020

Procedury rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w

Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej

 

1. Ubiegając się o przyjęcie dziecka do przedszkola rodzice dziecka( opiekunowie prawni ) składają wniosek do dyrektora przedszkola w terminie : od 17 lutego do 13 marca 2020 roku w siedzibie przedszkola od poniedziałku do piątku , w godz. 7.00 – 17.00

2. Wnioski rekrutacyjne udostępnione są w budynku placówki oraz na stronie internetowej:  http://spprzeginiaduchowna.pl/

 3. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci ubiegających się o przyjęcie dziecka do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi mogą złożyć równocześnie wnioski rekrutacyjne do innych placówek ( maksymalnie do 3 przedszkoli samorządowych na terenie gminy Czernichów ) 

 4. Do wniosku rodzice zobowiązani są dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów I oraz II etapu rekrutacyjnego :

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – dotyczące dziecka , rodzeństwa lub rodzica /rodziców ( opiekunów prawnych )

prawomocny wyrok 

sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu jednego z rodziców lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

-zaświadczenie potwierdzające objęcie rodziny nadzorem kuratorskim wydane przez sąd rodzinny

zaświadczenia o zatrudnieniu z zakładów pracy

aktualna informacja z CEIDG ( Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) w przypadku własnej działalności gospodarczej

zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające m. in. informację o stacjonarnym trybie i planowanym terminie ukończenia nauki.

oświadczenie rodziców ( opiekunów prawnych ) potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w urzędzie skarbowym właściwym dla gminy Czernichów

5. Dokumenty należy składać w oryginale bądź kopii poświadczonej za   zgodność z oryginałem przez rodziców kandydata .

6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez dyrektora Zespołu

7. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach , w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, kierując wniosek do właściwych organów lub instytucji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu  23 marca 2020 r.

8. Po ogłoszeniu w/w list – rodzice zobowiązani są do złożenia w siedzibie przedszkola pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia ich dziecka do oddziałów przedszkolnych wyrażonej we wniosku , w nieprzekraczalnym terminie : do 27 marca 2020 roku brak pisemnego potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia )

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną w dniu : 30 marca 2020 roku

9. Rodzicom dzieci nieprzyjętych przysługuje prawo odwołania w następującym trybie :

- w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola

-   komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od otrzymania wniosku rodziców

- rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od decyzji komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia

- dyrektor rozpatruje odwołanie terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

- na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

10. Jeżeli   po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego , przedszkole   nadal dysponuje wolnymi miejscami – dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające . (Uwaga! Jeśli wolnych miejsc nie będzie – nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego )

11. Dyrektor Zespołu przekazuje Wójtowi Gminy Czernichów listę dzieci nieprzyjętych do przedszkola w wyniku postępowania rekrutacyjnego .

12. Wójt Gminy Czernichów jest zobowiązany na pisemny wniosek rodzica wskazać rodzicom dzieci nieprzyjętych inne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego , które mogą przyjąć dziecko.

13. W przypadku zwalniania się miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Podstawa prawna   :  

- Ustawa z 14 grudnia 2016 r – Prawo Oświatowe (rozd.6 art.130-131, 149-150,152-161)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkól i placówek (Dz.U. z dnia 21 marca 2017 ,poz.610)

- Uchwała Nr.V.24.2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 23 lutego 2015r w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Czernichów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernichów

- Zarządzenie Nr. 7.2020 Wójta Gminy Czernichów z dnia 22 stycznia 2020 roku

Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej

ZASADY PRZYJĘCIA:

 

1. Do oddziałów przedszkolnych w ZSPzOI w Przegini Duchownej   przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Czernichów .

2. W przypadku większej liczby kandydatów z gminy Czernichów niż liczba dostępnych miejsc, zostanie przeprowadzone dwu etapowe postępowanie rekrutacyjne wg określonych kryteriów.

3. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe :  

-  dziecko z rodziny wielodzietnej ( min troje dzieci )

-  dziecko niepełnosprawne

- dziecko mające niepełnosprawnego rodzica

- dziecko mające niepełnosprawne rodzeństwo

- dziecko objęte pieczą zastępczą

-  dziecko rodziców samotnie wychowujących

4. W drugim etapie   na pozostałe miejsca przyjmowane będą dzieci wg kryteriów określonych Uchwałą Nr. V.24.2015 Rady Gminy z dnia 23 lutego 2015r ,tj. :

- dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko pracującego(-cych) (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), prowadzących pozarolniczą działalność gospod. lub gospodarstwo rolne albo uczących się lub studiujących w systemie stacjonarnym (jeśli nauka lub studia trwać będą w okresie, na który jest prowadzona rekrutacja)- 10 pkt

- dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratora sądowego 5 pkt    

- dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym –   5 pkt

- dziecko, którego rodzice (opiekunowie prawni) lub rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowujący dziecko rozlicza(-ją) podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z miejscem zamieszkania na terenie gminy Czernichów – 7 pkt

- dziecko, którego rodzeństwo zostało przyjęte lub będzie kontynuować edukację w danym przedszkolu 2 pkt

- dziecko, które w ubiegłym roku nie zostało przyjęte do danego przedszkola z powodu braku wolnych miejsc - 2 pkt

5. Z chwilą, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po przyjęciu wszystkich chętnych dzieci z terenu gminy Czernichów – będą przyjmowane dzieci spoza gminy.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zarządzenie wójta Gminy Czernichów

Wniosek rekrutacyjny

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o podatku

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa

Kontakt

Zespól Szkolno-Przedszkolny
z Oddziałami Integracyjnymi
w Przegini Duchownej
Przeginia Duchowna 70
32-061 Rybna
tel. 12 270 24 10

Portale społecznościowe

Facebook